Algemene verkoopsvoorwaarden Du Pont bvba

 

Tegenstelbaarheid

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door Du Pont.  Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men de onderhavige verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.  Alle andersluidende voorwaarden zijn, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord, niet tegenstelbaar aan Du Pont.  Eventuele uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn individueel en tot dat geval beperkt.

 

Bestellingen

Bemiddelaars, agenten of vertegenwoordigers hebben geen macht om Du Pont te verbinden.  De offertes die de vertegenwoordigers indienen, verbinden Du Pont pas van zodra ze bevestigd zijn, hetzij schriftelijk hetzij door verzending van de producten.  Een bestelling kan uitsluitend met schriftelijke instemming van Du Pont worden geannuleerd.  Bestellingen van modellen die niet in de laatste versie van de cataloog voorkomen, kunnen in geen geval door de koper worden geannuleerd en evenmin door Du Pont worden teruggenomen.

 

Specifieke kenmerken

De kenmerken van de artikelen, de beschrijvende fiches, de foto’s of tekeningen die in onze cataloog staan of op onze website, impliceren niet dat de fabrikanten verplicht zijn om gelijkvormige producten te leveren.  In deze voorwaarden behoudt Du Pont zich het recht voor om producten te leveren die wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen omvatten, zowel in hun geheel als qua details, voor zover de essentiële kenmerken hierdoor niet worden aangetast en dat ook na ontvangst van de bestelling.

 

Prijzen

Gecommuniceerde prijzen zijn steeds exclusief BTW, speciale verpakkingskosten en transportkosten.  De facturen worden opgesteld aan de tarieven en voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst.  Du Pont spant zich in om de in haar tarieflijsten vermelde prijzen te garanderen, maar behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar per overschrijving op 30 dagen factuurdatum tenzij anders overeengekomen.  Bij een betaling binnen de 8 dagen, heeft de klant recht op een korting contant van 2%. 

 

Laattijdige betaling

Indien een bedrag op de overeengekomen vervaldag niet betaald is:

  • Lopen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 12% per jaar
  • Wordt de volledige schuld onmiddellijk opeisbaar, in geval gespreide betaling overeengekomen was
  • Worden alle – inclusief nog niet vervallen – facturen onmiddellijk eisbaar
  • Worden alle lopende bestellingen opgeschort dan wel geannuleerd naar keuze door Du Pont
  •  

Elke factuur die door Du Pont ingevorderd moet worden, wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de verschuldigde bedragen en met een minimum van 100 Euro.

 

 

 

Leveringen

Het transport van de goederen verloopt steeds op risico van de koper, ongeacht wie de transportprijs zal betalen.  De koper dient het aantal geleverde colli en de staat van de goederen onmiddellijk bij ontvangst te controleren en bij eventuele opmerkingen deze te noteren op de leveringsbon.  Na 48 uur kunnen geen klachten meer aanvaard worden.

 

Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden louter indicatief opgegeven.  Mogelijke vertragingen in de leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, interesten, strafbeding of annulering van de bestelling.  Bij eventuele overmacht heeft de verkoper steeds de mogelijkheid om de verkoopovereenkomst te verbreken zonder recht op schadeloosstelling van de koper.

 

Ontbinding

Het is de koper in geen enkele hypothese toegestaan de overeenkomst te ontbinden.  In geval van ontbinding zal de koper hoe dan ook de integrale koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd de rechten van de koper op vergoeding van andere kosten en/of schade.

 

Klachten/terugsturen van goederen

De klachten betreffende de koopwaren moeten binnen de 48 na ontvangst van de goederen aan Du Pont worden gemeld.  Klachten na deze termijn worden niet aanvaard.  Du Pont kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken van de goederen.  Indien geen klachten ontvangen worden met betrekking tot de geleverde goederen binnen de 48 uur na de levering, worden ze verondersteld te zijn goedgekeurd.  Eventueel terugsturen van goederen kan enkel en alleen na voorafgaandelijk akkoord met Du Pont en na bepaling van de eventuele modaliteiten. 

 

Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Du Pont de volledige en uitsluitende eigendom van de goederen behoudt totdat de prijs ervan volledig is betaald, desgevallend verhoogd met interesten en schadebeding.  Vanaf levering van de goederen is de koper aansprakelijk voor schade die de goederen zouden kunnen leiden of veroorzaken, vermits het volledige risico op dat moment aan hem wordt overgedragen.  Bij eventuele doorverkoop van de goederen dient de koper de nieuwe koper op de hoogte te brengen van dit eigendomsvoorbehoud. 

 

Faillissement/insolvabiliteit/procedure wet continuïteit ondernemingen

Wanneer de koper insolvabel, in vereffening of beslagene is, of om een minnelijke of gerechtelijke reorganisatie of faillissement verzoekt, worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.  Du Pont behoudt zich dan het recht voor om de bestelde goederen enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten.  Bij een faillissementsvonnis is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden.

 

Gebruik van de producten

Aangezien Du Pont de door haar verhandelde goederen niet aanwendt of verwerkt, is enkel de koper aansprakelijk voor het aanwenden of verwerken ervan.  Du Pont wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor alle fouten of beschadigingen die door de natuurlijke slijtage worden veroorzaakt, die te wijten zijn aan een verkeerde montage, aan een gebrekkig onderhoud of aan enige wijziging van het product die niet door Du Pont is voorzien of gespecifieerd.

 

Inbreuken op octrooien of gedeponeerde modellen

De koper zal Du Pont moeten vergoeden voor alle schadevergoedingen, strafbedingen en kosten die Du Pont zou kunnen oplopen door de realisatie van stukken op basis van tekeningen of modellen die de koper heeft bezorgd en die door octrooien of gedeponeerde modellen zijn beschermd.

 

Betwisting

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van Zandhoven en van de Rechtbanken van Antwerpen.  Op alle geschillen is het Belgisch recht van toepassing.